Innkalling til årsmøte i SK Delfana 24. mars 2021

Innkalling til årsmøte i SK Delfana den 24. mars 2021

 

Det innkalles herved til årsmøte for Svømmeklubben Delfana onsdag 24. mars 2021. I og med at det nå er tillatt å møtes opptil 50 personer, arrangerer vi årsmøtet som fysisk møte, da det normalt ikke kommer flere enn 50 personer. Smittevernreglene skal følges!

Sted: Opplyses på Delfanas hjemmeside senest 10 mars.

Tid: 18.00.  Møtet forventes å ta ca. to timer.

Stemmeberettigede er:

For nye medlemmer: Personer over 15 år, som har betalt medlemskontingent innen én

måned før møtet.

For tidligere medlemmer: For medlemmer som har betalt kontingent for 2020 holder

det at betaling for 2021 er registrert forut for møtet.

Slik melder foreldre (personer som ikke er kursdeltakere) seg inn i Delfana: Logg deg inn på www.tryggivann.no. Velg "Hovedsiden", og velg "Delfana" blant "Kursarrangører". Velg "Annet", da får du valgmulighet "Medlem", velg dette og du kan betale medlemskontingenten på kr. 300,-.

 

Ingen kan stemme ved fullmakt.

 

Til behandling foreligger:

 

 1. Godkjennelse av stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av protokollfører og to personer til å medundertegne protokollen
 4. Godkjennelse av innkallingen
 5. Godkjennelse av saklisten
 6. Godkjenne forretningsorden
 7. Behandle styrets årsberetning
 8. Behandle Delfanas regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning
 9. Fastsette medlemskontingent
 10. Vedta budsjett for 2021
 11. Vedta virksomhetsplan
 12. Valg av styre
 13. Valg av kontrollutvalg
 14. Valg av representanter til ting, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
 15. Valg av valgkomité
 16. Valg av revisor

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 10. mars 2021.

 

Sakspapirer vil være tilgjengelige på Delfanas hjemmeside senest 17. mars.

 

Bergen 23. februar 2021

 

Styret i Delfana