Retningslinjer for alkohol

Retningslinjer for alkohol

En guide for utøvere og deres trenere, ledere og foresatte, når de deltar på aktiviteter med klubben.

Veiledningen er utarbeidet med basis i retningslinjer fra Norges Svømmeforbund (se www.avogtil.no), og vedtatt av styret.

 

Hvorfor trenger vi regler for bruk av alkohol i vår klubb:

Fordi: - Fravær av alkohol bidrar til å gi trygge rammer og gjøre vår idrett til et godt sted å være.

Fremmer klubbens anseelse.

Bevisstgjøring av adferd: rollemodellens signaleffekt.

 

UTØVERE:

Alkohol og andre rusmidler er ikke tillatt i noen form under idrettslige- og treningsrelaterte aktiviteter i regi av klubben; herunder samlinger og konkurranser.

En utøver som representerer Delfana må respektere klubbens verdier og holdninger til alkohol.

Brudd på reglene medfører innkalling til samtale med trener, eventuelt sammen med hovedtrener, samt orientering til foresatte der utøver er under 18 år.

Gjentatte brudd kan etter advarsel, medføre bortfall av økonomisk støtte og andre fordeler. Sanksjoner av denne type fordrer involvering av Svømmeutvalget, som i sin tur fremmer innstilling for styret, som tar endelig avgjørelse.

Svømmefest:

Utøvere som arrangerer svømmefest der en eller flere deltakere er under 18 år, henstilles til ikke å nyte alkohol.

Som 24-timers utøver er det aldri akseptabelt å drikke seg full – uansett!

Våre utøvere er rollemodeller. Din oppførsel har sterk signaleffekt.

TRENERE, LEDERE OG ANDRE TILLITSVALGTE:

Trenere og ledere som deltar på stevner og eller samlinger, må ikke nyte alkohol under aktiv tjeneste.

Dersom trener/leder er fri fra sine plikter, kan alkohol i moderat form nytes utenfor synsvidde av - og på annet sted - enn der utøverne oppholder seg; bor eller spiser.

Totalforbud for inntak av alkohol gjelder for bostedets fellesarealer, uansett om utøverne har lagt seg eller er våkne.

For ledere gjelder at det til enhver tid skal være edrue, voksne, ansvarlige personer til stede der utøverne oppholder seg. Det må derfor avtales hvem som er «på vakt» og hvem som har «fri».

Trener/leder skal uansett ikke være synlig beruset når han eller hun deltar på aktiviteter i klubbregi, uavhengig av om vedkommende er i aktiv tjeneste.

Det samme gjelder dermed også for aktiviteter som ikke involverer utøvere; så som kurs, konferanser og ting.

Klubben ønsker med dette å signalisere generell ansvarlighet.

FORESATTE:

Foresatte som ikke har plikter i forbindelse med stevner, samlinger eller andre arrangementer i klubbregi:

Alkohol kan som for trenere og ledere utenfor tjeneste, nytes i moderat form utenfor synsvidde av – og på annet sted – enn der utøverne oppholder seg; bor eller spiser.

Regelen gjelder for fellesareal, uansett om utøverne har lagt seg eller er våkne.

Det betyr at foresatte som ønsker å nyte alkohol til eksempelvis middag, eller i baren, i forbindelse med ferie på samme sted som arrangementer i klubbregi foregår, bes bestille overnatting på annet sted enn der utøverne oppholder seg.

Delfana er avhengig av foresattes respekt for klubbreglene. Brudd på reglene medfører dermed ingen sanksjoner.

ALKOHOL OG SOSIALE MEDIER:

Bilder som legges ut på Facebook og/eller andre sosiale medier, bes være frie for referanse til alkohol i enhver sammenheng relatert til klubbens idrettslige aktiviteter.

REPRESENTASJON:

Alkohol kan i representasjonsøyemed belastes klubbkassen i den form som fremgår av retningslinjer fra Norges Svømmeforbund.

Med i reiseregning for offisielle middager og annet i forbindelse med trener/leder-kurs og konferanser, kan medtas inntil en enhet alkohol; eksempelvis en øl eller ett glass vin til maten hver dag.

Regninger for alkohol utover dette, betales av den enkelte deltaker selv.

 

Styret i SK Delfana Bergen 23.januar 2014