Varslingsrutine

RUTINER FOR VARSLING

Svømmeklubben Delfana

 

Hvem gjelder rutinen for:

Rutinen gjelder for:

-          alle ansatte i svømmeklubben, både faste ansatte, men også instruktører, trenere og timevikarer

-          alle medlemmene i klubben

-          alle foreldre og foresatte i klubben

-          andre med nær tilknytning til klubben og dens virksomhet

Hva er varsling:

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold.

 

Hovedmålet med varslingsrutiner:

Formål med varslingsbestemmelsene er å:

• signalisere at varsling både er lovlig og ønsket

• sikre rettighetene, sikkerheten og «arbeidsmiljøet» til både ansatte og utøvere

 

Varslingen kan for eksempel gjelde:

• Forhold som kan medføre fare for liv og helse

• Mobbing og trakassering

• Korrupsjon

• Maktmisbruk

• Underslag, tyveri og økonomiske misligheter

• Brudd på taushetsplikt

• Diskriminering eller annet brudd på likestilling

• Andre forhold som du mener ledelsen i klubben bør være klar over

Hvordan skal det varsles:

Varslingen bør skje skriftlig. Ledelsen kan kontaktes for hjelp til å formulere og fremsette et varsel. Varselet må ha saklig grunn. Kritikken skal ikke bero på sladder eller ubegrunnede påstander. Det skal fremgå av varselet at dette er et varsel etter denne rutinen.

 

Hvem skal det varsles til:

Du skal varsle til daglig leder i svømmeklubben. Dersom varselet gjelder daglig leder skal du varsle til styrets leder. Mail adressen til daglig leder og styrets leder finner du på hjemmesiden til Delfana.

Hvordan skal et varsel håndteres av administrasjonen:

Alle varsler skal:

• undersøkes

• dokumenteres

• loggføres

• meldes til styret som en orienteringssak

• behandles konfidensielt, gjelder både hvem som er varsler og hva /hvem det varsles om

Administrasjonen skal videre dokumentere hva de har gjort for å undersøke varselet nærmere. Om det skal igangsatt tiltak knyttet til varselet og begrunnelse for beslutningen.

Den som har varslet skal få informasjon om prosessen og beslutning om evt tiltak knyttet til varselet. Tilbakemelding til varsleren skal gis skriftlig innen 3 virkedager etter at varselet er mottatt av administrasjonen, samt når undersøkelser og beslutning for videre tiltak er tatt.

 

 

Trinn i oppfølging av forholdet

Dato:

1. Varsel mottatt av …………………………………………

2. Undersøkelser gjennomført

3. Konklusjon

4. Tilbakemelding gitt til varsler

5. Nødvendig informasjon gitt til den eller de det er varslet om

6. Tiltak

7. Videre oppfølging planlagt

8. Videre oppfølging gjennomført